Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Uusje

Gevestigd op Schippersweg 14 4455 VP Nieuwdorp Contact: – info@uusje.nl – 0654224249 Kvk: 70564205 Btw:  NL001557954B31

Op Verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar van onze Algemene Voorwaarden toezenden.

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van  Uusje zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Uusje worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door  Uusje ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Uusje zijn vrijblijvend en Uusje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 2.2  Uusje is niet aansprakelijk voor kleurverschillen. Een product kleur kan op een scherm nooit hetzelfde worden weergegeven als in het echt dit ligt aan de lichtinval, scherminstellingen e.d . U kunt altijd proefstukjes bij ons bestellen. Hier beschrijf ik de kleuren : Lichte was: warme houten kleur midden bruin Donkere was: Bruin/eiken Grijze was: wetlook grijs Wit: wit Witte was: Lichte witte kleur met zichtbare houtstructuur Zwart: Zwart. Andere kleuren zijn mogelijk met een bijbetaling van €15 dit kan wijzigen bij grote projecten. 2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uusje. Uusje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  Uusje dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Producten worden verzonden na betaling. 3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zet fouten word geen aansprakelijkheid aanvaard 3.4 Alle prijzen op de site zijn vermeld in Euro’s en inclusief 21% btw Artikel 4. Levering 4.1 De door Uusje  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 4.3  Wanneer u een product beschadigd al dan niet kapot thuis geleverd krijgt vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden. Het is van belang dat u de verpakkingsmaterialen niet weg gooit . Wij vragen u om een aantal foto’s zodat wij een schadeclaim kunnen maken bij het verzendbedrijf. Beschadigde producten dienen ten alle tijden retour gestuurd te worden naar : Uusje.nl Schippersweg 14 4455 Vp Nieuwdorp. Wij sturen u hiervoor een retourlabel. 4.4  Een kapot of beschadigd product zullen wij beoordelen en repareren of vernieuwen. Hierbij vervalt de koopovereenkomst niet aangezien wij nooit kapotte of beschadigde producten zullen leveren. Dit betreft overmacht, en hiervan ligt de verantwoordelijkheid bij de vervoerder. 4.5 Verzendkosten ( tenzij decoratieve materialen deze mogen wel geretourneerd kussens etc. zijn ten alle tijden voor de koper. Tenzij het een retour na schade betreft. Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Uusje verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Uusje geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2  Uusje garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u  Uusje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email met beeld en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  Uusje de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Uusje te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 7.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 7.5 Iedere aansprakelijkheid van Uusje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Artikel 8. Garantie 8.1 Indien Uusje producten aan de afnemer levert, is  Uusje nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Uusje ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Uusje na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Uusje in behandeling te worden genomen. 8.2  Uusje garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 8.3 Uusje  geeft alleen garantie op constructie fouten en/of technische mankementen. Krimpen/scheuren  hars e.d. in houten producten vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft. 8.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Uusje in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Uusje en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen E) Bij oververhitting door verwarming ,blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte ,koude of droogte.   Artikel 9. Bestellingen/communicatie 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uusje , dan wel tussen Uusje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uusje , is   Uusje niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van  Uusje. Artikel 10. Overmacht 10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uusje ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat  Uusje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  Uusje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 11. Diversen 11.1 Indien u aan  Uusje schriftelijk opgave doet van een adres, is Uusje gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan  Uusje schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 11.2 Wanneer door Uusje gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Uusje deze Voorwaarden soepel toepast. 11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Uusje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door  Uusje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.4 Uusje  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gegevens

 Uusje

Gevestigd op Schippersweg 14 4455 VP Nieuwdorp Contact: – info@uusje.nl – 0654224249 Kvk: 70564205 Btw:  NL125409497B02

Privacy verklaring:

Uusje ( www.uusje.nl) , gevestigd aan Schippersweg 14 4455VP Nieuwdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.uusje.nl Schippersweg 14 4455VP Nieuwdorp 0654224249

S Wagenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Uusje Hij/zij is te bereiken via Info@uusje.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken,

Uusje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Ip-adres

Contact via het contact formulier : 

Bij het contact formulier word gevraagd naar je naam e-mail adres en je vraag. Wij gebruiken deze gegevens alleen om jou vraag te beantwoorden en verwijderen deze gegevens direct wanneer de vraag of het probleem verholpen is. Door het insturen van het contact formulier ga je akkoord met deze wijze van gebruik van je je gegevens.

Bericht achterlaten in het gastenboek:

Deze berichten worden geplaatst na toestemming van ons, dit om spam te voorkomen. Met het verzenden van het formulier geeft u toestemming dat wij u Naam, e-mail en ip-adres verzamelen. Dit laatste verzamelen wij om spam te voorkomen. Wanneer het bericht goedgekeurd is staan alleen u naam en bericht op de website. Met deze gegevens word verder niets gedaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@uusje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uusje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uusje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende verwerking van persoonsgegevens:

Verwerken en verzenden van de bestelling: Na het afhandelen en verzenden van uw bestelling worden de gegevens direct verwijderd. Dit kan afhankelijk van de bestelling maximaal 1 maand duren. Mocht dit in welk geval langer duren zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uusje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uusje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Voor Analytische cookies gebruiken wij Google Analytics voor hun privacy beleid verwijzen wij u door naar https://policies.google.com/privacy. Wij bewaren de gegevens die Google Analytics voor ons verzameld 14 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@uusje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uusje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Uusje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uusje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uusje.nl